INFO FRÅN VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING – OMBYGGNAD BUSSHÅLLPLATSERNA!

Vi uppdaterar löpande denna information tillsammans med Trafikverkets markentreprenör RR Mark. Informationen läggs även ut på vår hemsida:  vvf.varmdovik.se

Vid frågor kontakta VVF:s styrelse via mail vvf@varmdovik.se

Busshållplats-projektet 2021-03-23:

Grävlingsstigen:

  • Det kvarstår arbeten som kräver att ena körfältet stängs av, entreprenören väntar på OK från Trafikverket), så snart klartecken kommer så planerar de in arbetena. Entreprenören har bytt även personal/platschef, den nye platschefen ska godkännas av TrV innan arbetena kan fortsätta.

  • Den gamla hpl vid Grävlingsstigen med riktning mot Stavsnäs kommer vara i drift tills den nya är klar och kan användas. 

Övrigt

  • Det har monterats upp flera nya belysningsstolpar vid korsningen och hållplatserna. Kvarstår att Vattenfall ska koppla in dem och det kommer troligen inte ske förrän efter nyår. Befintlig ”kommunal” belysning finns dock kvar.
  • Refugerna kommer också byggas klart under hösten.

Styrelsebeslut avseende årsmöte VVF 2021

Mot bakgrund av den pågående pandemin och tillhörande planer för vaccinering så har styrelsen vid styrelsemöte den 25/1 2021 enhälligt beslutat att genomföra årsmöte efter sommarperioden.

Styrelsen vill med detta beslut göra det möjligt för så många som möjligt att delta. Årsmötet är alltid ett mycket viktigt möte för föreningen men denna gång extra viktigt då många motioner, både tidigare bordlagda och någon ny, ska behandlas.

Som en konsekvens av styrelsens beslut kommer avgiften för 2021 att förbli oförändrad, d v s 2850kr. Avgiften faktureras som tidigare år med förfallodag 31/5.

Årsmötet den 13 oktober  2021 flyttas till Blå blom hotell och konferens i Farstaviken, Gustavsberg. Orsaken är att den planerade lokalen, Gustavsbergsteatern, är under ombyggnad.

Med vänlig hälsning/ Styrelsen/ Börje Larsson

Gällande el-arbetena på Jakthornsvägen och Fiskarvägen:

Finns en del berg som måste tas bort för att kunna fortsätta schakten. Berget spräcks istället för att sprängas. Om inget mer berg dyker upp bedömer Vattenfall att arbetena är klara om ca 3 veckor.
Den gamla transformatorstationen på Jakthornsvägen byts ut under vecka 48.

Årsmöte 2020

Protokoll finns på sidan Föreningen / Årsmötesprotokoll .

Allmänt om föreningen

Äger du en fastighet i området är du också medlem i Värmdöviks Vägförening. Något alla vi medlemmar kan antas ha gemensamt är kärleken till den fina naturen. Här finns verkligen fantastiska möjligheter till aktivitet och rekreation.

Föreningen ansvarar för vägnätet men äger också områdets allmänningar. Att vägar och diken är fria från hinder att hastigheten (30 km/h) respekteras och att skog, hav och sjöar hålls rena och friska är därför allas vårt gemensamma ansvar och intresse.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! På så vis bevarar vi Värmdövik som en idyll för alla – barn som vuxna, permanent- som fritidsboende.

Föreningen

Så fungerar föreningen

Vägföreningens styrelse består för närvarande av fyra ordinarie och två suppleanter. Årsmöte äger alltid rum i slutet av mars. Sista datum för inlämnande av motioner till årsmötet är alltid 31 december året före årsmötet.
Vi har hand om skötsel och underhåll av väg och markområden samt vissa gemensamhetsanläggningar som till exempel badplatser, vägbelysning mm.
För att minska kostnaderna för föreningen ska varje fastighet ansvara för utgallring av träd och buskar från vägbank till tomtgräns samt renhålla diken och infartstrumma

Vägföreningen

Vi har hand om skötsel och underhåll av väg och markområden samt gemensamhetsanläggningar som tex dagvattenledningar, badplatser, vägbelysning mm.

Vägavgiften

Årsavgiften beslutas alltid vid årsmötet och debiteras som en årsavgift. Årsavgiften är för närvarande 2850kr. Sista betalningsdag är 31/5. Fakturor sänds ut senast 30 april och betalningsansvarig är lagfaren ägare per 01 april.

OBS! Därefter kommer en påminnelse att gå ut. Om inte avgiften erläggs efter påminnelse kommer fakturan att gå till INKASSO.

Om du säljer en fastighet måste du meddela detta till Vägföreningen, det är den person som står registrerad i vårt register per den 1 april som får fakturan. Fakturan ska betalas i sin helhet, inga delsummor accepteras. Det är köpare och säljare som själva måste komma överens om, och sinsemellan hantera, eventuell delning av årsavgiften.

Nyinflyttad

Är du nyinflyttad till området ska du anmäla ditt namn och din adress till vägföreningen. Enklast är att skicka ett mejl till vvf@varmdovik.se.
Vi får inte automatiskt meddelanden om ägarbyten inom vägföreningen.

Att tänka på om du bygger

När du genomför ombyggnad eller nybyggnad som kräver bygglov har föreningen beslutat om att ta ut slitageavgift för att hantera det ökade slitaget på vägbanan. Avgiften är för närvarande 2500kr.
Enligt gällande regelverk ska tomtinfart med infartstrumma anläggas och bekostas av fastighetsägaren.
Infarten ska anläggas med infartstrumma med diameter Ø300 mm. Om infarten är placerad på högt läge, kan undantag med infartstrumma göras, kontakta vägföreningen innan du beslutar om du ska anlägga utan infartstrumma. Tomtinfartens placering och utförande ska överenskommas med föreningens styrelse.
Anledning till detta är att några fundamentala krav ska uppfyllas. Som exempel kan nämnas att infarten ska utföras så att regn- och smältvatten inte kan rinna ut på anslutningsväg (lagkrav). Vidare gäller att undvika placering där sikten är skymd, samt att ytvatten inte får avledas mot våra allmänna vattenpumpar.
Ytvatten från tomtinfart blir vintertid bemängt med kemikalier från halkbekämpning, och sommartid finns risk för kontaminering av kemikalier för biltvätt. Till detta kommer risk för bränsle och oljespill, där även små mängder kan vålla stor skada som är kostsam för fastighetsägaren att åtgärda. Detta är några av anledningarna till att samråd med styrelsen bör ske innan infarten anläggs.

För anläggning och underhåll av infart och infartstrumma svarar fastighetsägaren. Det åligger alltså fastighetsägaren att tillse att infartstrumman är hel och klarar det vattenflöde som kan förekomma samt att infart utförs enligt överenskommelse med vägföreningens styrelse. Färdigställd tomtinfart ska besiktigas och godkännas av styrelsen.

Felaktigt utförd infart åtgärdas av fastighetsägaren och på egen bekostnad.

Området

Inom vägföreningen finns det en tennisklubb med två tennisbanor, lek- och badplatser samt båtklubb med båtplatser och gästbrygga (se karta ).
Anslagstavlor finns vid korsningen Herrviksvägen/Fiskarvägen samt Fiskarvägen/Jakthornsvägen, infart Forellstigen, korsningen Mörtstigen och Rödingstigen, korsningen Lostigen och Björnklostigen, Utterstigen samt utmed Grävlingsstigen. Parkeringsplats finns vid Ålbadet för korttidsparkering i samband med bad. I övrigt ska all parkering ske på den egna tomten, inte längs med våra vägar och vändplatser då parkerade fordon hindrar övrig trafik och anses som att störa trafiksäkerheten. Endast korttidsparkering av dina gäster accepteras längs vägkanten.
Enligt årsmötesbeslut råder P-förbud i hela vårt område. Ingen parkering längs vägarna eller på vändplanerna är tillåten. Skyltar sätts upp vid infarterna varefter föreningen har rätt att beivra felparkering.

Det finns 470 fastigheter inom området.

Respektera att hastigheten i vårt område är 30 km/h . Så kan vi alla, barn som vuxna, fortsätta njuta lugnet och tryggheten här i Värmdövik.