Dags för renovering av Lostigen!

Som tidigare har meddelats är det nu dags att åtgärda ”vår” del av Lostigen. Arbetena kommer utföras av företaget Svevia, och påbörjas preliminärt veckan innan eller direkt efter påsk. Mer detaljerad info gällande tidplan mm kommer inom kort!

Ändring av årsmötesbeslut vid årsstämman i mars 2021

Ett av besluten på senaste årsmötet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Nedan bifogas utdrag från domstolsbeslutet.

Förändring av årsmötesbeslut 2022

Den 28 mars 2022 höll föreningen årsmöte. Vid årsmötet fattades, såvitt nu av intresse, beslut om att ge styrelsen i uppdrag att genomföra och kostnadsberäkning avseende utbyggnad av belysning. Beslutet antecknades under punkt j i årsmötesprotokollet.

Medlemmar av föreningen har klandrat beslutet enligt 53 paragraf lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL.

Kärandena har yrkat att Mark-miljödomstolen ska upphäva beslutet antecknat under punkt j i protokollet från Värmdöviks vägförenings årsmöte den 28 mars 2022 om att styrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning och kostnadsberäkning för utbyggnad av vägbelysning. Som stöd för yrkandet har kärandena anfört att minst två av de avgivna rösterna i den mycket jämna omröstningen (50 mot 49) har lagts av personer som inte i formell mening är medlemmar och därför inte har rösträtt.

Värmdöviks vägförening har medgett kärandenas talan.

DOMSLUT Mark – miljödomstolen bifaller klandertalan och upphäver det andra beslutet som antecknats under punkt j i protokollet från Värmdöviks vägförenings årsmöte den 28 mars 2022 om att styrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning och kostnadsberäkning för utbyggnad av vägbelysning.

Midsommarsommarfirande Värmdövik 2022

Torsdag (Kom gärna och hjälp oss att klä stången)

18:00 – Klä stången

19:00 – Hissa stången

Fredag:

14:00 – Startar Midsommarfirandet

Kommer finnas aktiviteter som: Dans, Godisregn, Lotteri & Dragkamp

15:00 – Avrundas det, men självklart får man sitta kvar och umgås!

OSA gärna om ni kan hjälpa till eller bidra på något sätt eftersom vi gör detta helt privat!

Thomas Gillstedt – 0708-343943

Marcus Forsberg – 070-3353302

Tack Thomas o Magnus för att ni drar igång /Per

Fotbollsmål

Nu är de nya fotbollsmålen levererade, monterade och förankrade nere på lekplatsen på Herrviksvägen (se bild). Styrelsen hoppas att dessa bidrar till nöje för alla fotbollsglada barn i området!

INFO FRÅN VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING – OMBYGGNAD BUSSHÅLLPLATSERNA!

Vi uppdaterar löpande denna information tillsammans med Trafikverkets markentreprenör RR Mark. Informationen läggs även ut på vår hemsida:  vvf.varmdovik.se

Vid frågor kontakta VVF:s styrelse via mail vvf@varmdovik.se

Busshållplats-projektet 2021-03-23:

Grävlingsstigen:

  • Det kvarstår arbeten som kräver att ena körfältet stängs av, entreprenören väntar på OK från Trafikverket), så snart klartecken kommer så planerar de in arbetena. Entreprenören har bytt även personal/platschef, den nye platschefen ska godkännas av TrV innan arbetena kan fortsätta.
  • Den gamla hpl vid Grävlingsstigen med riktning mot Stavsnäs kommer vara i drift tills den nya är klar och kan användas. 

Övrigt

  • Det har monterats upp flera nya belysningsstolpar vid korsningen och hållplatserna. Kvarstår att Vattenfall ska koppla in dem och det kommer troligen inte ske förrän efter nyår. Befintlig ”kommunal” belysning finns dock kvar.
  • Refugerna kommer också byggas klart under hösten.

Gällande el-arbetena på Jakthornsvägen och Fiskarvägen:

Finns en del berg som måste tas bort för att kunna fortsätta schakten. Berget spräcks istället för att sprängas. Om inget mer berg dyker upp bedömer Vattenfall att arbetena är klara om ca 3 veckor.
Den gamla transformatorstationen på Jakthornsvägen byts ut under vecka 48.