Styrelsens arbete, styrelsemöten

Under denna punkt kommer vi löpande redovisa i korthet vad som har tagits upp på våra styrelsemöten och planeringsmöten, och vilka ärenden och projekt som vi jobbar med under året.