Skötsel & Underhåll

Grönområden, lekplatser och Ålbadet

Underhålls rutinmässigt enligt årlig planering samt påpekanden och förslag från medlemmar.

Skogen

Underhålls enligt 10-årsplaneringen.

I VVF finns en skogsvårdsgrupp som planerar årligen och lämnar förslag till styrelsen.

Vägar

Vägrondering sker per kvartal och lagning av vägytan samt siktröjning utförs efter behov. Plogning och sandning sker enligt avtal med entreprenör. Gångvägar underhålls på samma sätt.

Diken och dagvatten

Underhålls genom planläggning år för år efter resultat från vägronderingar och filmning av dagvattenledningar samt inkomna synpunkter från medlemmar.