Ändring av årsmötesbeslut vid årsstämman i mars 2021

Ett av besluten på senaste årsmötet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Nedan bifogas utdrag från domstolsbeslutet.

Förändring av årsmötesbeslut 2022

Den 28 mars 2022 höll föreningen årsmöte. Vid årsmötet fattades, såvitt nu av intresse, beslut om att ge styrelsen i uppdrag att genomföra och kostnadsberäkning avseende utbyggnad av belysning. Beslutet antecknades under punkt j i årsmötesprotokollet.

Medlemmar av föreningen har klandrat beslutet enligt 53 paragraf lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL.

Kärandena har yrkat att Mark-miljödomstolen ska upphäva beslutet antecknat under punkt j i protokollet från Värmdöviks vägförenings årsmöte den 28 mars 2022 om att styrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning och kostnadsberäkning för utbyggnad av vägbelysning. Som stöd för yrkandet har kärandena anfört att minst två av de avgivna rösterna i den mycket jämna omröstningen (50 mot 49) har lagts av personer som inte i formell mening är medlemmar och därför inte har rösträtt.

Värmdöviks vägförening har medgett kärandenas talan.

DOMSLUT Mark – miljödomstolen bifaller klandertalan och upphäver det andra beslutet som antecknats under punkt j i protokollet från Värmdöviks vägförenings årsmöte den 28 mars 2022 om att styrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning och kostnadsberäkning för utbyggnad av vägbelysning.