Allmän info

Vägföreningen

Vägföreningen har hand om skötsel och underhåll av väg och markområden samt gemensamhetsanläggningar som tex dagvattenledningar, badplatser, vägbelysning mm. Respektive fastighet ansvarar för utgallring av träd och buskar från vägbank till tomtgräns samt att renhålla diken och infartstrumma vid sin fastighet.

Vägavgiften

Vägavgiften beslutas alltid vid årsmötet och debiteras som en årsavgift (för närvarande 4036kr).

OBS!  Fakturor sänds ut senast 30 april. Faktura skickas per post till den person som är lagfaren ägare per den 1 april.

Sista betalningsdag för årsavgiften är 31 maj. Om avgiften är obetald efter den 31 maj kommer en påminnelse att gå ut inkl påminnelseavgift. Påminnelseavgiften är beslutad av årsmötet. Om inte årsavgift + påminnelseavgift erläggs efter påminnelse kommer fakturan att gå till INKASSO.

Ägarbyte och försäljning

Om du säljer din fastighet måste du meddela detta till Vägföreningen, det är den person som står registrerad i vårt register per den 1 april som får fakturan. Du kan meddela oss via epost eller brev, se Kontakta styrelsen. Fakturan ska betalas i sin helhet, inga delsummor accepteras. Det är köpare och säljare som själva måste komma överens om, och sinsemellan hantera, eventuell delning av årsavgiften.

Att tänka på om du bygger

När du genomför ombyggnad eller nybyggnad som kräver bygglov har föreningen beslutat om att ta ut slitageavgift för att hantera det ökade slitaget på vägbanan. Avgiften är för närvarande 2500kr.
Enligt gällande regelverk ska tomtinfart med infartstrumma anläggas och bekostas av fastighetsägaren.
Infarten ska anläggas med infartstrumma med diameter Ø300 mm. Om infarten är placerad på högt läge, kan undantag med infartstrumma göras, kontakta vägföreningen innan du beslutar om du ska anlägga utan infartstrumma. Tomtinfartens placering och utförande ska överenskommas med föreningens styrelse.
Anledning till detta är att några fundamentala krav ska uppfyllas. Som exempel kan nämnas att infarten ska utföras så att regn- och smältvatten inte kan rinna ut på anslutningsväg (lagkrav). Vidare gäller att undvika placering där sikten är skymd, samt att ytvatten inte får avledas mot våra allmänna vattenpumpar.
Ytvatten från tomtinfart blir vintertid bemängt med kemikalier från halkbekämpning, och sommartid finns risk för kontaminering av kemikalier för biltvätt. Till detta kommer risk för bränsle och oljespill, där även små mängder kan vålla stor skada som är kostsam för fastighetsägaren att åtgärda. Detta är några av anledningarna till att samråd med styrelsen bör ske innan infarten anläggs.

För anläggning och underhåll av infart och infartstrumma svarar fastighetsägaren. Det åligger alltså fastighetsägaren att tillse att infartstrumman är hel och klarar det vattenflöde som kan förekomma samt att infart utförs enligt överenskommelse med vägföreningens styrelse. Färdigställd tomtinfart ska besiktigas och godkännas av styrelsen.

Felaktigt utförd infart åtgärdas av fastighetsägaren och på egen bekostnad.

Området

Inom vägföreningen finns det en tennisklubb med två tennisbanor, lek- och badplatser samt båtklubb med båtplatser och gästbrygga (se karta ).
Anslagstavlor finns vid korsningen Herrviksvägen/Fiskarvägen samt Fiskarvägen/Jakthornsvägen, infart Forellstigen, korsningen Mörtstigen och Rödingstigen, korsningen Lostigen och Björnklostigen, Utterstigen samt utmed Grävlingsstigen. Parkeringsplats finns vid Ålbadet för korttidsparkering i samband med bad. I övrigt ska all parkering ske på den egna tomten, inte längs med våra vägar och vändplatser då parkerade fordon hindrar övrig trafik och anses som att störa trafiksäkerheten. Endast korttidsparkering av dina gäster accepteras längs vägkanten.
Enligt årsmötesbeslut råder P-förbud i hela vårt område. Ingen parkering längs vägarna eller på vändplanerna är tillåten. Skyltar sätts upp vid infarterna varefter föreningen har rätt att beivra felparkering.

Det finns 470 fastigheter inom området.

Respektera att hastigheten i vårt område är 30 km/h . Så kan vi alla, barn som vuxna, fortsätta njuta lugnet och tryggheten här i Värmdövik.